Regulamin sklepu

Do sprzedawania w internecie nie wystarczy Zryty Sklep i produkty.

Trzeba mieć też Regulaaamin.

A z Regulaminem – jak z Polityką prywatności

Miejmy to za sobą. ツ


Definicje

1. Regulamin – niniejszy dokument.

2. Sprzedawca – BrainCamp.pl sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000526883, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 5.000 PLN, NIP: 9512384511, REGON: 147463186. 

3. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://zryty-beret.pl/sklep/.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca samodzielnie czynności prawnej nie związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

6. Klient – każdy podmiot, tj. Konsument lub Przedsiębiorca dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

7. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma lub usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

8. Umowa Zawarta na Odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

9. Umowa SprzedażyUmowa Zawarta na Odległość dotycząca sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych, w szczególności dotyczących ilości i właściwości Produktów.

11. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

13. Konto – konto Klienta w Sklepie, służące do przechowywania danych podanych przez Klienta oraz informacji o złożonych przez Klienta Zamówieniach.

14. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Postanowienia wstępne

15. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu.

Kontakt ze Sklepem

16. Adres Sprzedawcy: ul. Słowackiego 5A/97, 26-600 Radom.

17. Adres e-mail Sprzedawcy: sklep@zryty-beret.pl.

18. Numer telefonu Sprzedawcy:  502 711 613.

19. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: 08 1600 1462 1088 1444 0000 0002.

20. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w pkt 16-18.

21. Sprzedawca realizuje kontakt z Klientami w dni robocze, w godzinach 9:00 – 17:00.

Wymagania techniczne

22. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

c) włączona obsługa plików cookies,

d) zainstalowany program FlashPlayer.

Informacje ogólne

23. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

24. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta

25. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

26. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli zawarcia Umowy Sprzedaży.

27. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.

28. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

Założenie Konta

29. Aby założyć Konto, należy wypełnić Formularz Rejestracji; niezbędne jest podanie następujących danych:

a) w przypadku Konsumenta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki, numer telefonu,

b) w przypadku Przedsiębiorcy: nazwa, adres przedsiębiorstwa, NIP, adres e-mail, adres dostawy, numer telefonu.

30. Założenie Konta jest darmowe.

31. Logowanie do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.

32. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie, na adresy podane w pkt. 16-17.

Zasady składania Zamówień

33. W celu złożenia Zamówienia należy: 

a) kliknąć przycisk dodający wybrany Produkt do Koszyka,

b) zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;

c) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności, 

d) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz Zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu dostawy; wybrać sposób dostawy oraz wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

e) kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz potwierdzić Zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,

f) w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

Metody dostawy i płatności

34. Sklep realizuje Zamówienie wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub firmy kurierskiej po otrzymaniu wpłaty od Klienta (za datę otrzymania wpłaty uznaje się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sprzedawcy).

35. Sklep nie zapewnia możliwości odbioru osobistego zamówionych Produktów.

36. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

Wykonanie Umowy Sprzedaży

37. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.

38. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie Zamówienia oraz przyjmuje Zamówienie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta; wiadomość wysłana do Klienta która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży

39. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

40. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

41. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie, w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 42.

42. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.

43. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

44. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

45. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

46. Bieg terminu określonego w pkt 45 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub osobie wskazanej przez niego w Zamówieniu.

47. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w pkt 45 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

48. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony (abonament, prenumerata), termin wskazany w pkt 45 biegnie od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu.

49. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

50. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną na jeden z adresów Sprzedawcy podanych w pkt 16-17. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

51. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

52. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy Zawartej na Odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w pkt 16 niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy; termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

53. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

54. Prawo do odstąpienia od Umowy Zawartej na Odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

e) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli,

h) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

i) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,

j) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

Reklamacja i gwarancja

55. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.

56. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

57. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną przesyłając stosowne oświadczenie na adres Sprzedawcy

58. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.

59. Produkty będące przedmiotem reklamacji Klient zobowiązany jest wysyłać na adres Sprzedawcy podany w pkt 16 Regulaminu.

60. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

61. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

62. Konsument posiada następujące, przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą,

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą,

c) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

Dane osobowe

63. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.

64. Dane osobowe Klientów zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, także w celu marketingowym.

65. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu mogą być: 

a) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską – wybrany przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Sprzedawcy,

b) w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – wybrany podmiot obsługujący płatności w Sklepie

66. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

67. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. 

Postanowienia końcowe

68. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim.

69. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień Regulaminu.

70. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych. 

71. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Data aktualizacji: 01.09.2021.

ZRYTY INSTAGRAM

POWIADOMIENIA

…żeby raz na kilka tygodni otrzymać powiadomienie o nowościach.

Chcesz mieć
na bieżąco
Zryty Beret?

Zostaw mejla, żeby raz na parę tygodni otrzymać powiadomienie
o nowościach.

Strona wykorzystuje pliki cookie dla zapewnienia najlepszej funkcjonalności.